ประกาศถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาการวิจัยธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

1. รายละเอียดข้อสอบปลายภาคเนื้อหาออกสอบคือบทที่ 6-10  จำนวน 60 ข้อ  30 คะแนน

2. งานชิ้นสุดท้ายคือเล่มรายงานวิจัย นักศึกษาจะต้องส่งร่างที่สมบูรณ์ให้อาจารย์ตรวจก่อน จึงจะสามารถเข้าเล่มจริงได้

3. งานทุกอย่างและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์กำหนดให้ส่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2557

4. นักศึกษาที่ต้องการติดต่ออาจารย์สามารถติดต่อได้ทั้งทาง E-mail และพบที่ห้องพัก

อ.ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์

ประกาศถึงนักศึกษา ป.ตรี รายวิชาการวิจัยธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ให้นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฝึกหัดตาม file ที่แนบมานี้

กำหนดส่งภายในวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2557

ประกาศถึงนักศึกษา ป.ตรี รายวิชาภาวะผู้นำและการจูงใจ ภาคเรียนที่ 1/2556

ให้นักศึกษาดาวน์โหลดแบบทดสอบ (งานเดี่ยว) ตาม file ที่แนบ | ดาวน์โหลด

กำหนดส่งภายในวันที่ 20 กันยายน 2556 ทาง Email: supawadee.khunthongjan@gmail.com

ประกาศถึงนักศึกษา ป.ตรี รายวิชาภาวะผู้นำและการจูงใจ ภาคเรียนที่ 1/2556

ให้นักศึกษาดาวน์โหลด รายละเอียดและข้อกำหนดการทำรายงานกลุ่มตาม file ที่แนบ กำหนดส่ง ภายในวันที่ 15  กันยายน 2556 ดาวน์โหลด

อ.ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์

ดาวน์โหลดเอกสาร งานเดี่ยว

นักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2556
ให้นักศึกษาดาวน์โหลดรายละเอียดและข้อกำหนด งานเดี่ยว ส่งภายในวันที่ 16  สิงหาคม 2556
อ.ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์